Regulamin


REGULAMIN KORZYSTANIAZ SERWISU www.CampRoad.pl

1. Postanowienia wstępne
2. Definicje
3. Przedmiot działania portalu  Camproad.pl w ramach publikacji ofert wynajmu Obiektów i kojarzenia Użytkowników z Wypożyczalniami oraz w ramach publikacji ogłoszeń sprzedaży Obiektów.
            3.1 Zasady uczestnictwa w CampRoad.pl
            3.2 Zasady publikacji Obiektów w CampRoad.pl
            3.3 Zasady wynajmu Obiektów w CampRoad.pl przez Użytkownika
3.4 Zasady publikowania ogłoszeń sprzedaży Obiektów na Giełdzie w Camproad.pl
4. Regulamin Panelu Oceny w ramach serwisu CampRoad.pl
5. Płatności
6. Ograniczenie Odpowiedzialności Administratora
7. Tryb postępowania Reklamacyjnego oraz pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
8. Prawo do odstąpienia od umowy.
 
Załącznik: Polityka Prywatności; Regulamin Punktów
 

1. Postanowienia wstępne
 
1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na zapewnieniu technicznej platformy umożliwiającej nawiązywanie kontaktu Użytkownikom i Wypożyczalniom, publikowanie Ofert i Ogłoszeń, Ogłoszeń sprzedaży na Giełdzie, składanie Ofert, Ogłoszeń oraz zapytań ich dotyczących i dokonywanie ocen Użytkowników i pojazdów/miejsc.
 
2. Administrator umożliwia Użytkownikom zawieranie umów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia im odpowiednie narzędzia systemowe. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami nie gwarantuje, że mają oni możliwość zawarcia i wykonania zawieranych umów.
3. Dla korzystania z CampRoad.pl konieczne jest urządzenie z przeglądarką internetową obsługującą JavaScript i Cookies.
 
4. Administrator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z umowy zawartej między Użytkownikiem a Wypożyczalnią lub Gościem, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu Obiektu i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania najmu.
 
5. Dokonanie aktywacji w systemie umieszczania ofert i ogłoszeń, działającym w ramach serwisu internetowego www.camproad.pl równoznaczne jest z akceptacją poniższego Regulaminu, który określa zasady korzystania z Serwisu, o czym Użytkownicy zostają poinformowani przed potwierdzeniem aktywacji usługi:
 
a. za pomocą odpowiedniego pola w formularzu aktywacyjnym lub
b. za pomocą wiadomości email z załączonym regulaminem w wersji elektronicznej lub
c. podpisując Regulamin dostarczony w wersji papierowej.
6. Administrator zastrzega możliwość usunięcia określonych treści Użytkowników (w tym również Wypożyczalni) zamieszczonych na CampRoad.pl, jak również do zamknięcia konta Użytkownika w trybie natychmiastowych (w tym również Wypożyczalni) w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, dóbr osobistych CampRoad.pl, Użytkowników, Gości lub podmiotów trzecich, jak również zakłócania funkcjonowania CampRoad.pl.
 
2. Definicje
 
1. Administrator – LikeLease Polska Sp. Z O.O.  Sp. K. - z siedzibą w Katowicach, ul. Jankego 11, 40-615 Katowice, zarejestorwana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestu Sądowego pod numerem KRS 0000863588, REGON 387251950, NIP 9542819244.
 2. CampRoad.pl / Serwis – internetowy serwis, działający w domenie camproad.pl, prowadzony przez Administratora.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a która dokonała pełnej rejestracji w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Aktywny Użytkownik – Użytkownik, którego prawidłowość danych została zweryfikowana przez Administratora i który dokonał pełnej aktywacji Konta zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
 5. Wypożyczalnia – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania dysponująca we własnych zasobach Obiektem przeznaczonym do wynajmu w ramach usług świadczonych w ramach serwisu camproad.pl oraz na zasadach określonych w Regulaminie. Dodatkowo status wypożyczalni mogą nabyć wyłącznie aktywni użytkownicy po spełnienii warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Obiekt – Kamper, przyczepa kempingowa, albo inny pojazd przeznaczone do wynajęcia w celach turysytycznych lub do sprzedaży, zaakceptowany przez administratora, a stanowiący przedmiot Oferty lub Oferty sprzedaży Użytkownika, zamieszczonej w serwisie camproad.pl
 7. Oferta – złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Obiektu, niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
8. Ogłoszenie sprzedaży - złożone przez Użytkownika zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży Obiektu, niebędące ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 9. Punkty – Przelicznik używany do dokonywania płatności w serwisie przez Użytkownika/Wypożyczalnię.
10. Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Aktywnym Użytkownikiem a Wypożyczalnią na wynajem Obiektu zgodnie z Ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
 12. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu.
 13. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika dotyczące oferowanych lub poszukiwanych usług, (zaproszenie do zawarcia umowy rezerwacji)
 15. Wstępna rezerwacja – rezerwacja składana przez Użytkownika w portalu camproad.pl zawierająca czasookres wynajmu, dodatkowe opcje wynajmu. Rezerwacja wstępna jest przekazywana w formie leada do Wypożyczalni w celu jej potwierdzenia.
 16. Saldo punktów – aktualne konto punktowe Użytkownika/ Wypożyczalni do wykorzystania w ramach współpracy z serwisem w zakresie określonym regulaminem.
 17. Gość - podmiot nie będący Użytkownikiem.
 
3. Przedmiot działania portalu  Camproad.pl w ramach publikacji ofert wynajmu Obiektów i kojarzenia Użytkowników z Wypożyczalniami oraz w ramach publikacji ogłoszeń sprzedaży Obiektów.
 
1.     Usługi świadczone przez portal odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną - za pośrednictwem domeny internetowej camproad.pl i ograniczają się do pośredniczenia w dostępie do ofert Wypożyczalni zamieszczonych na domenie internetowej camproad.pl oraz do ogłoszeń sprzedaży na Giełdzie w Camproad.pl.
2.     Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami, Wypożyczalniami i Goścmi oraz nie gwarantuje, że mają oni zdolność i możliwość zawarcia i wykonania zawieranych umów.
3.     Administrator udostępnia narzędzia informatyczne znajdujące się pod adresem serwisu (camproad.pl) których celem jest kojarzenie Wypożyczalni z Użytkownikami w celu zawierania pomiędzy nimi umów najmu na oferowane przez Wypożyczalnie obiekty oraz publikowanie ogłoszeń sprzedaży Użytkowników na Giełdzie.
4.     CampRoad.pl nie jest stroną jakichkolwiek umów najmu między Wypożyczalnią a Użytkownikiem, jak również nie jest stroną umów sprzedaży między Użytkownikami oraz Goścmi. Administrator nie sprawuje kontroli nad zachowaniem użytkowników, którzy korzystają ze strony internetowej lub Usług świadczonych przez Wypożyczalnię. Administrator wyraźnie wyłącza swoją odpowiedzialności, w związku z powyższym, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, a Użytkownicy, Wypożyczalnie i Goście działają we własnym imieniu i na własne ryzyko.
5.     Zakres usług Administratora ogranicza się do udostępnienia usługi świadczonej w ramach strony camproad.pl polegającej na pośredniczeniu w dostępie do ofert Wypożyczalni zamieszczonych na domenie internetowej camproad.pl oraz do udostępniania miejsca do publikacji ogłoszeń sprzedaży na Giełdzie w Camproad.pl.
 
3.1 Zasady uczestnictwa w CampRoad.pl
 
1.     Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2.     Aktywnym Użytkownikiem osob, o której mowa w ust. 1 staje się po odbyciu pełnej rejestracji, która odbywa się w Serwisie poprzez łączne wykonanie kolejnych działań
a/ podanie danych osobowych i danych kontaktowych Użytkownika: .............................
b/ wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w lit. a
c/  potwierdzenie przez Użytkownika danych kontaktowych, o których mowa w lit. a/ poprzez wykorzystanie linku aktywacyjnego wysłanego na podany adres e-mail lub numer telefonu.
3.     Z chwilą dokonania pełnej rejestracji przez Użytkownika zawierana jest przez niego umowa z Administratorem dotycząca usług świadczonych w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, a jej rozwiązanie może nastąpić przez zamknięcie konta przez Użytkownika - w każdej chwili lub Administratora - w przypadkach opisanych Regulaminie. Pełna rejestracja  w Serwisie stanowi jendocześnie wyraźne żądanie Użytkownika w zakresie realizacji usługi przez Administratora.
4.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie z naruszeniem postanowień pkt. 1.
5.             Publikacja Ofert jest dostępna jedynie dla Aktywnych Użytkowników posiadających status Wypożyczalni, którzy dokonali pełnej rejestracji w Serwisie, zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach camproad.pl. Status Wypożyczalni Aktywny Użytkownik uzyskuje poprzez wykorzystanie przycisku „Odblokuj moduł wypożyczalni” w zakładce „Twoje pojazdy”, a następnie po podaniu numeru telefonu - nastąpi telefoniczna weryfikacja tego Użytkownika przez Administratora.  Z chwilą dokonania rejestracji przez Użytkownika i aktywacji statusu Wypożyczalni zawierana jest przez niego umowa z Administratorem dotycząca usług świadczonych w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie stanowi jendocześnie wyraźne żądanie Wypożyczalni w zakresie realizacji usługi przez Administratora.
6.     Z chwilą dokonania potwierdzenia rejestracji przez Wypożyczalnie zawierana jest przez niego umowa z Administratorem dotycząca usług świadczonych w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.
7.     Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
8.     Logowanie do CampRoad.pl odbywa się za pomocą loginu i hasła ustalonych w trakcie rejestracji.
 
3.2 Zasady publikacji Obiektów w CampRoad.pl
 
1.     Obiekty mogą publikować wyłącznie użytkownicy ze statusem Wypożyczalni.
2.     Wypożyczalnia może publikować wyłącznie oferty Obiektów będących w zasobach Wypożyczalni, oraz w okresie w którym jest w stanie udostępnić  – wynająć obiekt w oferowanym czasie oraz oferowanym zakresie.
3.     Publikując ofertę Wypożyczalnia jest zobowiązana do zaznaczenia wszelkich warunków cenowych wynajmu w szczególności:
- cen okresowych za każdy dzień wynajmu w wybranych miesiącach
- cen za usługi dodatkowe oferowane przez wypożyczalnie
- dodatkowych warunków najmu (w tym kaucja) niezbędnych do realizacji umowy najmu pomiędzy użytkownikiem a wypożyczalnią.
4.     W przypadku gdyby jakiekolwiek warunki cenowe wynajmu się zmieniły Wypożyczalnia jest zobowiązana do poinformowania Użytkownika o tym fakcie przed zawarciem przez Wypożyczalnię z Użytkownikiem umowy najmu lub w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed datą rozpoczęciem okresu najmu.
5.     Wypożyczalnia ma obowiązek publikowania opisu pojazdu zgodnie ze stanem faktycznym na dzień publikacji oferty, oraz zdjęć (do których ma prawa autorskie) prezentujących stan faktyczny obiektu.
6.     Publikacja zdjęć w Portalu przez Wypożyczalnię jest równoznaczne z udzieleniem zgody na ich nieograniczone – wykorzystanie w celu promocji oferty za pomocą wszelkich dostępnych narzędzi do promocji, Portalu lub/i ogłoszenia. Zgoda ma charakter bezterminowy ,ale nie jest udzielana na wyłączność.
7.     Nie jest dozwolone publikowanie ogłoszeń obiektu przez podmioty trzecie. Wypożyczalnia publikuje wyłącznie obiekty do których ma prawo własności lub swobodnego ich dysponowania, na cele określone w ogłoszeniu. Publikacja ogłoszenia przez wypożyczalnię jest jednoczesnym potwierdzeniem spełnienia tego warunku.  Dbając o wysoki poziom świadczenia usług na portalu camproad.pl Administrator może weryfikować wybrane przez siebie losowo obiekty opublikowane w ofercie przez Wypożyczalnię w zakresie spełnienia tego warunku.Na wniosek Administratora – Wypożyczalnia ma obowiązek potwierdzenia prawa do dysponowania obiektem na cele określone w ogłoszeniu . W przypadku braku możliwości takiego potwierdzenia lub odmowy, Administrator ma prawo do zawieszenia lub usunięcia konta Wypożyczalni.
8.     Wypożyczalnia oświadcza ,że dane zawarte w kalendarzu rezerwacji szczególnie w zakresie dostępności obiektu oraz cen, będą aktualne i w określonych w ofercie obiektu warunkach będzie gotowa do realizacji umowy najmu z Użytkownikami składającymi wstępną rezerwację.
 
3.3 Zasady składania wstępnych rezerwacji i wynajmu Obiektów w CampRoad.pl przez Użytkownika

1.     Dokonywać wstępnej rezerwacji danego Obiektu mogą wyłącznie Aktywni Użytkownicy camproad.pl którzy zostali zweryfikowani na podstawie kodu autoryzacyjnego SMS generowanego przez portal camproad.pl w momencie uzupełnienia pełnego formularza rezerwacyjnego danego obiekcie.
2.     Dokonanie wstępnej rezerwacji za pomocą portalu CampRoad.pl przez użytkownika stanowi jedynie potwierdzenie gotowości Użytkownika do zawarcia umowy najmu danego Obiektu na określonych warunkach cenowych, wskazanych w ofercie objętej wstępną rezerwacją. Realizacja potwierdzonej przez Wypożyczalnię rezerwacji poprzez zawarcie umowy odbywa się zawsze pomiędzy Wypożyczalnią a Użytkownikiem.  Odpowiedzialność Administratora za prawne i finansowe skutki zawartej umowy między Użytkownikiem i Wypożyczalnią jest w całości wyłączona.
3.              Użytkownik otrzymuje potwierdzenie rezerwacji przez Wypożyczalnię lub odrzucenie wstępnej rezerwacji przez Wypożyczalnie w przeciągu 24h w formie sms-a przesyłanego automatycznie przez portal camproad.pl w momencie potwierdzenia jej w systemie przez Wypożyczalnię.
4.              W przypadku złożenia wstępnej rezerwacji przez Użytkownika Wypożyczalnia ma obowiązek pobrania, a następnie potwierdzenia lub odrzucenia[j1]  wstępnej rezerwacji w czasie 24 godzin od jej złożenia. Brak potwierdzenia wstępnej rezeracji w czasie 24 godzin od jej złożenia jest równoznaczne z jej odrzuceniem. 
5.              Potwierdzenie wstępnej rezerwacji skutkuje udostępnieniem przez Administratora na rzecz Wypożyczalni, której oferta została objęta wstępną rezerwacją - danych Użytkownika tj.
- Imię Nazwisko,
- adres e-mail,
- okres najmu wraz z
- dodatkowe oczekiwane opcje najmu
- wartość całej rezerwacji zgodnie z podanymi w ofercie Obiektu cenami przemnożonymi przez ilość dni najmu jeżeli opcje te są uzależnione od czasu najmu.
- potwierdzony przez portal numer telefonu.
Dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania rezerwacji, a następnie zwaracia i wykonania umowy z Wypożyczalnią - zgodnie z uprzednio wyrażoną zgodą Użytkownika.[j2] 
Odrzucenie rezerwacji przez Wypożyczalnię lub [j3] niepobranie rezerwacji jest obarczone obowiązkiem zapłaty 2,5% wartości wstępnej rezerwacji, o której mowa w pkt 5 ust. 7,.
6.     Potwierdzenie rezerwacji przez Wypożyczalnię stanowi jedynie potwierdzenie gotowości Wypożyczalni i zaproszenie Użytkownika do zawarcia umowy najmu danego Obiektu na określonych warunkach cenowych, wskazanych w opublikowanej ofercie objętej wstępną rezerwacją Użytkownika. Realizacja potwierdzonej przez Wypożyczalnię rezerwacji poprzez zawarcie umowy odbywa się zawsze pomiędzy Wypożyczalnią a Użytkownikiem.  Odpowiedzialność Administratora za prawne i finansowe skutki zawartej umowy między Użytkownikiem i Wypożyczalnią jest w całości wyłączona.
7.     Odrzucenie wstępnej rezerwacji jest ostateczne i nie podlega reklamacji ze strony Użytkownik.
8.     [j4] Wstępna rezerwacja przez Użytkownika nie wiąże się z żadny[j5] mi kosztami dla Użytkownika składającego wstepną rezerwację Obiektu.
9.     Składając wstępną rezerwację Użytkownik deklaruje że ma zdolność prawną do zawarcia umowy z Wypożyczalnią, oraz możliwości finansowe aby taką rezerwację zrealizować.
10.  [j6] Złożenie wstępnej rezerwacji przez Użytkownika, a następnie jej potwierdzenie przez Wypożyczalnię nie stanowi o zawarciu jakiejkolwiek umowy, w tym umowy przedwstępnej, umowy najmu Obiektu, czy też jakiejkolwiek innej umowy.  
11.  Po potwierdzeniu rezerwacji Wypożyczalnia zobowiązana jest do podjęcia kontaktu z Użytkownikiem składającym wstępną rezerwację w terminie do 8 godzin od potwierdzenia rezerwacji - na numer telefonu lub adres e-mail Użytkownika, celem zawarcia umowy najmu Obiektu na warunkach określonych w ofercie.

3.4 Zasady publikacji ogłoszeń sprzedaży obiektów na Giełdzie w CampRoad.pl

1. Publikacja Ogłoszeń sprzedaży jest dostępna jedynie dla Aktywnych Użytkowników, którzy dokonali pełnej rejestracji w Serwisie, zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach camproad.pl.
2. Aktywny Użytkownik może publikować ogłoszenie sprzedaży Obiektu, do którego posiada pełne prawo własności, jak również który nieobciążony jest prawami osób trzecich, jest wolny od wad fizycznych i prawnych. Dbając o wysoki poziom świadczenia usług na portalu camproad.pl Administrator może weryfikować wybrane przez siebie losowo obiekty opublikowane w ogłoszeniu sprzedaży w zakresie spełnienia tego warunku. Na wniosek Administratora – Aktywny użytkownik ma obowiązek potwierdzenia prawa do dysponowania obiektem na cele określone w ogłoszeniu . W przypadku braku możliwości takiego potwierdzenia lub odmowy, Administrator ma prawo do zawieszenia lub usunięcia konta Aktywnego Użytkownika.
Aktywny użytkownik przez publikację ogłoszenia sprzedaży jednocześnie oświadcza ,że dane zawarte w ofercie sprzedaży są prawdziwe i aktualne, a zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży jest możliwe.
3. Publikując ogłoszenie sprzedaży Aktywny Użytkownik jest zobowiązany do oznaczenia propozycji warunków sprzedaży, w szczególności:
- ceny sprzedaży,
- daty oraz miejsce wydania i przeniesienia własności obiektu,
- dodatkowych warunków umowy sprzedaży, niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy sprzedaży,
- opcji negocjacji ceny i innych warunków sprzedaży
- danych kontaktowych, np. numeru telefonu, adres e-mail
4. W przypadku gdyby jakiekolwiek warunki ogłoszenia sprzedaży uległy zmianie Aktywny użytkownik, który opublikował to ogłoszenie sprzedaży zobowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian do tej ogłoszenia sprzedaży, które to zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Moderatora.
5. Aktywny użytkownik, który opublikował ogłoszenie sprzedaży ma obowiązek publikowania opisu pojazdu zgodnie ze stanem faktycznym na dzień publikacji ogłoszenia, oraz zdjęć (do których ma prawa autorskie) prezentujących stan faktyczny obiektu.
6. Publikacja zdjęć w Portalu przez Aktywnego Użytkownika jest równoznaczna z udzieleniem zgody na ich nieograniczone – wykorzystanie w celu promocji oferty za pomocą wszelkich dostępnych narzędzi do promocji, Portalu lub/i ogłoszenia sprzedaży. Zgoda ma charakter bezterminowy ,ale nie jest udzielana na wyłączność.
7. Publikacja ogłoszenia sprzedaży na Giełdzie w Camproad.pl jest nieodpłatna i obejmuje dostępność ogłoszenia sprzedaży na Giełdzie w Camproad.pl przez okres 30 dni - z wyłączeniem funkcji „Promowanie ofert sprzedaży”.
8. Aktywny użytkownik, przy publikacji ogłoszenia sprzedaży lub w okresie 30 dni od jej publikacji, może dokonać wyboru funkcji „Promowania ogłoszenia sprzedaży” - w poszczególnych wersjach:
a.) Pierwsza strona - ogłoszenie sprzedaży widoczne będzie na pierwszej stronie w zakładce „Giełda” w portalu CamprRoad.pl (widoczność jest rotacyjna, tzn. w przypadku dokonania wyboru funkcji dla większej ilości ogłoszeń sprzedaży - z uwagi na ograniczoną do .... miejsc ogłoszeniowych na pierwszej stronie, ogłoszenie nie będzie pojawiało się na pierwszej stronie przy każdym uruchomieniu zakładki „Giełda”, lecz na zmianę z innymi ogłoszeniami, co do których inni Użytkownicy dokonali wyboru tej funkcji. Częstotliwość rotacyjnego wyświetlenia danego ogłoszenia zależy wyłącznie od ilości ogłoszeń, co do których dokonano wyboru tej funkcji oraz ilości miejsc na pierwszej stronie) 
b.) Góra listy - ogłoszenie sprzedaży widoczne jest na górze z listy w danej kategorii (funkcja nie gwarantuje pozostawania ogłoszenia sprzedaży na pierwszej pozycji przez cały okres wyboru funkcji, a pozycja uzależniona jest od kolejności dodawania tej funkcji przez kolejnych użytkowników - najstarsza najniżej - najnowsze najwyżej)
c.) Pogrubienie - wyróżnienie ogłoszenia w formie wyboldowanej - pogrubionej czcionki na liście ogłoszeń
9. Funkcje „Promowanie ogłoszenia sprzedaży”są odpłatne - na podstawie dostępnych Aktywnemu Użytkownikowi punktów CR, według poniższego cennika i wybranego okresu funkcji „Promowania ogłoszenia sprzedaży”:
 10. Zamieszczenie ogłoszenia sprzedaży stanowi jedynie publicznie dostępne zaproszenie skierowane do nieograniczonej liczby osób (w tym również osób spoza zarejestrowanych użytkowników) zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży danego Obiektu na określonych warunkach cenowych, wskazanych w ogłoszeniu sprzedaży lub ustalonych przez strony. Zawarcie umowy, jak i jej wykonanie odbywa się zawsze bezpośrednio pomiędzy Aktywnym użytkownikiem publikującym ogłoszenie, a innym Użytkownikiem lub Gościem.
11.  Odpowiedzialność Administratora za prawne i finansowe skutki zawartej umowy sprzedaży jest w całości wyłączona.
12. Użytkownik ma możliwość podjęcia kontaktu z Użytkownikiem publikującym ogłoszenie sprzedaży za pośrednitwem funkcji „Wyślij wiadomość” w panelu administracyjnym - po zalogowaniu.

4. Regulamin Panelu Oceny w ramach portalu CampRoad.pl
 

1.     W ramach serwisu CampRoad.pl udostępniony został system ocen obiektów, na który składa się system komentarzy w formie opisowej i oceny jakości obiektów, który służy do wymiany subiektywnych opinii pomiędzy użytkownikami. Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających CampRoad.pl.
2.     Panel oceny jest udostępniony użytkownikom zarejestrowanym w portalu CampRoad.pl i służy do wystawiania opinii na temat Wypożyczalni i Obiektu.
3.     Opinie na karcie Obiektu, Wypożyczalni są widoczne publicznie dla Użytkowników oraz Gości.
4.     Administrator nie bierze odpowiedzialności za merytoryczną treść opinii i ocen formułowanych przez użytkowników, z zastrzeżeniem że ich treść może zostać usunięta na wniosek Wypożyczalni i/lub bez wniosku przez Administratora jeżeli:
– komentarz jest, w całości bądź w części, niezwiązany merytorycznie z oceną Obiektu
– zawiera wulgarne treści,
– jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,
– został dodany przez właściciela Lokalu, pod którym został zamieszczony lub pracownika Lokalu albo inną osobę bezpośrednio związaną z obiektem
– zawiera odnośniki do innych stron,
– narusza interesy Serwisu,
– jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,
– jest podpisany ciągiem przypadkowych znaków,
– wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej,
– propaguje przemoc,
– stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
5.     Po usunięciu konta Wypożyczalni – wszystkie komentarze i oceny zostają usunięte.
6.     Wypożyczalnia zobowiązana jest powstrzymywać się od oceny promowanych przez siebie obiektów ,oraz obiektów innych Użytkowników.
 
5. Płatności

1.     Administrator nie pobiera żadnych opłat za rejestrację Użytkowników, potwierdzenie statusu Wypożyczalni oraz publikację ofert w portalu camproad.pl.
2.     Użytkownik nie ponosi żadnych opłat wobec Administratora na rzecz portalu camproad.pl za [j1] dokonanie wstępnej rezerwacji do ofert wyszukanych w portalu. Skutki prawne i finansowe, a w szczególności zobowiązanie do zapłaty wynikające z umowy zawartej na skutek potwierdzonej rezerwacji występują jedynie między Wypożyczalnią a Użytkownikiem, z wyłączeniem  Administatora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za finansowe oraz prawne skutki umowy zawartej na skutek potwierdzonej rezerwacji.
3.     Wypożyczalnia jest zobowiązana do zapłaty za:
- pobranie wstępnej rezerwacji
-  odrzucenie lub nie pobranie wstępnej rezerwacji (pkt 3.3)
- za brak terminowego kontaktu z Użytkownikiem po potwierdzeniu rezerwacji
We wskazanych wyżej przypadkach wypożyczalnia zobowiązana jest do dokonania zapłaty za pomocą Punktów, które zostały zakupione na rachunek Administratora w wysokości 2,5% wartości wstępnej rezerwacji, o której mowa w pkt 5 ust. 7 .[j2] 
4.     Aby ogłoszenia w portalu były aktywne Wypożyczalnia musi zasilić konto punktowe – minimum w wysokości 2000 pkt z zastrzeżeniem że jest to minimalny stan konta w momencie uruchomienia oferty Obiektu w serwisie.
5.     W przypadku gdy saldo wypożyczalni spadnie poniżej 2000 pkt. Ogłoszenia wypożyczalni nie będą wyświetlane w serwisie camproad.pl
6.     Zasilenie salda punktami odbywa się za pośrednictwem bezpiecznych płatności realizowanych przez operatora Przelewy24.pl  (https://www.przelewy24.pl/regulamin)
7.     Wynagrodzenie Portalu za pobranie danych wstępnej rezerwacji przez Wypożyczalnię wynosi 5% wartości wstępnej rezerwacji gdzie 10pkt = 1zł. Na wartość wstępnej rezerwacji składa się wysokość opłat za wynajem w okresie najmu, oraz płatne opcje dodatkowe wybrane przez Użytkownika przy składaniu rezerwacji. Na wartość rezerwacji nie składa się – kaucja pobierana przez Wypożyczalnię.
8.     Cennik pakietów punktowych:
Pakiet I
2.000 pkt = 200,00zł brutto
Pakiet II
5.000 pkt = 450,00 zł brutto
Pakiet III
10.000 pkt = 900,00zł brutto
Pakiet IV
15.000 pkt = 1350,00 zł brutto


- Administrator zastrzega możliwość zmiany wyceny Puktów w Pakietach III i IV o czym poinformuje przed wprowadzeniem takich zmian. Zakup punktów przed wprowadzeniem zmian nie powoduje korekty salda po wprowadzeniu zmian.
9.     Wypożyczalnia, oraz każdy użytkownik może zdobywać dodatkowe (darmowe) punkty zgodnie z REGULAMINEM PUNKTÓW
10.  Punkty zakupione w ramach pakietów, oraz dodatkowo zdobyte na podstawie REGULAMINU PUNKTÓW mogą zostać wymienione na:
- pobieranie rezerwacji wstępnej przez Wypożyczalnię
- pobieranie opłaty za niezrealizowanie lub odrzucenie rezerwacji wstępnej przez Wypożyczalnię
- produkty w sklepie camproad.pl/sklep zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji zakupu cenami.
- wymianą punktów na gadżety w w sklepie camproad.pl

6. Ograniczenie Odpowiedzialności Administratora

1.     Administrator nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za to, czy Wypożyczalnia przestrzega jakichkolwiek umów i zobowiązań wobec Użytkowników, osób trzecich oraz obowiązujących przepisów prawa. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji dostarczonych przez Wypożyczalnię.
2.     Administrator nie odpowiada dostarczenie bądź niedostarczenie Pojazdu przez Wypożyczalnię, jak również jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkowników.
3.     Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie podejmuje działań weryfikujących zakres oferty Wypożyczalni, w tym treści ogłoszeń poza działaniami wskazanymi wprost w niniejszym regulaminie.
4.     Administrator wyłącza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek działania lub zaniechania Wynajmującego czy Użytkownika.
 
7. Tryb postępowania Reklamacyjnego oraz pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 

1.     Reklamacje związane ze świadczeniem przez Administratora za pośrednictwem portalu camproad.pl można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@camproad.pl
2.     W tytule maila należy wpisać REKLAMACJA – Nazwa Użytkownika a w treści pozostawić dane kontaktowe w postaci numeru telefonu.
3.     Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie jednak nie później niż 21 dni od jej wpływu.
4.     Odpowiedź na reklamację odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej z której reklamacja została wysłana w terminie 14 dni.
5.     Administrator nie bierze udziału jako strona oraz nie rozstrzyga sporów pomiędzy Wypożyczalnią, a Użytkownikiem ponieważ nie jest stroną jakichkolwiek umów najmu pomiędzy tymi podmiotami, jak również nie prowadzi mediacji lub innych dróg pozasądowego rozwiązywania sporów.
6.     Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
- Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 
8. Odstąpienie od umowy oraz usunięcie konta
 

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług określonych w regulaminie przez Administrara po dokonaniu rezerwacji z uwagi na jednorazowy charakter świadczenia Administratora, które zostało przez niego wykonane w całości na wyraźne żądanie konsumenta, jak również z uwagi na charakter świadczenia Administratora dotyczących zakwaterowania, innego niż dla celów mieszkaniowych i najmu pojazdów (art. 38 pkt 1) i 12) ustawy o prawach konsumenta).
2. Użytkownikowi przysługuje prawo rezygnacji z usług przez Administratora poprzez usunięcie konta.
3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

8. Zasady zmiany regulaminów
 
Powyższe Regulaminy mogą ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Serwis poinformuje na stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w zasobach adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Goście będący Konsumentami mają prawo do żądania usunięcia ich Konta w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej. Zawarte przed zmianą Regulaminu umowy wykonywane są w na zasadach obowiązujących w momencie ich zawarcia.

8. Postanowienia końcowe
 
1. Prawem właściwym dla stosunków prawnych i sporów Administratora z Użytkownikami jest prawo polskie, a sądem wyłącznie właściwym jest sąd polski.
2. Wszelkie spory między Administratorem a Użytkownikiem rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo według siedziby Administratora.